2024 оны Хүний нөөцийн I улирлын тайлан

“ШИВЭЭ ОВОО” ХК ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2023 ОНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

“Шивээ Овоо” ХК нь 2023 онд ажиллах хүчний төлөвлөлтөөр 487 орон тоог баталж, гүйцэтгэлээр 431 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа гүйцэтгэсэн байна. Үүнээс:

  • Байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээгээр 423,
  • Хүүхэд асрах чөлөөтэй 8,

Ажилтнуудын ажил, албан тушаалын зэрэглэл:

  • Удирдлага 3
  • Инженер техникийн ажилтан 75
  • Мэргэжилтэн 27
  • Ажилтан 326

Төрлөөр нь ангилбал:

  • Үндсэн үйлдвэрлэл 301
  • Гүйцэтгэх ажилтан 109
  • Үйлчилгээнийажилтан21

Тайлбар: Компани ажлын шаардлагаар 2023 онд нийт 26 иргэнийг хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллуулсан байна.

АЖИЛТНУУДЫН НАСЖИЛТЫН СУДАЛГАА

Хүснэгт 1.


Нас
Тоо
Нийт
Хувь
Эрэгтэй
Эмэгтэй
1.
18-25
50
3
53
12,3
2.
26-35
106
21
127
29,5
3.
36-45
129
30
159
36,9
4.
46-аас дээш
72
20
92
21,3
Нийт
357
74
431
100%

Ажилтнуудын дундаж нас: 37 нас

АЖИЛТНУУДЫН ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА

Хүснэгт 2.


Хүйс
Тоо
Хувь
1.
Эрэгтэй
357
82,8%
2.
Эмэгтэй
74
17,2%

АЖИЛТНУУДЫН БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН

Хүснэгт 3.


Ангилал
Тоо
Хувь%
1.
Боловсролгүй
-
-
2.
Бага боловсролтой
2
0,5
3.
Суурь боловсролтой
11
2,6
4.
Бүрэн дунд
17
3,9
5.
Мэргэжлийн болон техникийн
250
58
6.
Дээд
Дипломын-18
151
35
7.
Бакалавр-122
8.
Магистр-11
Нийт
431
100%

Зөвлөх инженер-1, Мэргэшсэн инженер-7

АЖИЛТНУУДЫН ТОГТВОР СУУРЬШИЛ, АЖИЛЛАСАН ЖИЛ:

Хүснэгт 4.


Ажилласан жил
Тоо
Хувь
1.
1 – 4
192
44,5%
2.
5 – 10
81
18,8%
3.
11-15
78
18,1%
4.
16 – 20
59
13,7%
5.
21-ээс дээш жил
21
4,9%
Нийт
431
100%

АЖИЛД ОРСОН, ГАРСАН МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮСНЭГТЭЭР ХАРУУЛАВ.

Хүснэгт 5.

Үзүүлэлтүүд
Нийт
Оны эхэнд бүртгэлтэй ажилтнуудын тоо
424
Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан
81
Анкетын сонгон шалгаруулалт
81
Ур чадварын сонгон шалгаруулалт

Нөөц

Бусад

Хөдөлмөрийн гэрээ цуцалсан
74
Өөрийн хүсэлтээр
35
Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дууссан
1
Өндөр насны тэтгэвэрт
5
Эрүүл мэндийн шалтгаанаар
1
Цэрэг татлага
-
Сахилгын шийтгэлээр
28
Орон тоо хасагдсан
4
Бусад
-
Оны төгсгөлд бүртгэлтэй ажилтны тоо
431

СУМ ОРОН НУТГААС АЖИЛД ОРСОН АЖИЛТНЫ БҮРТГЭЛ:

Хүснэгт 6.

Орон нутгийн нэр
Нийт хүний тоо
Хүйс
Хувь
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Говьсүмбэр, Сүмбэр сум
11
11

74%
Говьсүмбэр, Шивээговь сум
48
45
3
Говьсүмбэр, Баянтал сум
1
1

Улаанбаатар хот
8
7
1
26%
Бусад орон нутаг
13
13

Нийт
81
77
4
100%

2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар нийт 431 ажилтны 392 ажилтан буюу 90% нь орон нутгийн иргэд, 39 ажилтан буюу 10% нь өөр орон нутгийн иргэд ажиллаж байна.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН КОЭФФИЦИЕНТУУДЫГ ХАРУУЛБАЛ

Хүснэгт 7.

Үзүүлэлт
Нийт


Хүний нөөцийн оролтын байдал /%/
19%

Хүний нөөцийн гаралтын байдал /%/
17%

Хүний нөөцийн тогтворгүй байдал /%/
15%

Хүний нөөцийн тогтворжилтын байдал/%/
86%

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ АЖИЛТНУУДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 144 дүгээр зүйлийн 144.2 дахь заалтын Өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамаарч 25 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллага нийт ажлын байрныхаа дөрвөн хувиас доошгүй орон тоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулна.”дагуу манай компани 2023 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй давхардсан тоогоор нийт 30 ажилтныг ажлын байраар ханган ажилласан байна.

ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ

2023 онд Монгол улсад уул уурхайн салбар үүсэн байгуулагдсаны түүхт 101 жилийн ойг тохиолдуулан Улсын баяр наадам, “Уурхайчдын баяр”-ын өдрүүдэд нийт 232 ажилтнуудыг шагнаж урамшуулсан байна.

Хүснэгт 8.

Д/д
Шагналын төрөл
Нийт
1.
Төрийн шагнал
13
2.
Монгол улсын засгийн газрын салбарын шагнал
85
3.
Байгууллагын шагнал
96
4.
Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны шагнал
25
5.
Харилцагч байгууллагын шагнал
12
6.
Сум орон нутгийн шагнал
1
Нийт шагнал авсан ажилтны тоо
232